Půjčovna bagrů a stavební techniky

Kauce 20.000,- 
Ztráta klíče 300,-
Čištění 1000,- 

Ceník platný od 11.09.2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky nájmu věcí movitých (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na

všechny smlouvy týkající se nájmu movitých věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či

právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce

a jsou nedílnou součástí všech Smluv o nájmu stroje a příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je

uzavírána v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité

věci nebo souboru věcí (dále jen „Předmět nájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele.

1.3. Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto

Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního

vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

 

VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

2.1. Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání nájmu vlastníkem Předmětu nájmu a Nájemce není

oprávněn po skončení Smlouvy požadovat vydání či odprodej Předmětu nájmu.

2.2. Od okamžiku převzetí Předmětu nájmu ze strany Nájemce do okamžiku jeho vrácení

Pronajímateli odpovídá Nájemce v plném rozsahu za stav Předmětu nájmu a případnou škodu, která

bude na Předmětu nájmu způsobena. Nájemce vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, zničení

či poškození Předmětu nájmu ze strany třetích osob či jeho ztrátou, neboť k jeho základním

povinnostem patří i povinnost řádně zabezpečit předmět nájmu před těmito riziky.

2.3. Škodu vzniklou na Předmětu nájmu během doby trvání smluvního vztahu je Nájemce povinen

uhradit Pronajímateli v plné výši. Nebude-li Nájemce souhlasit s vyčíslením výše škody ze strany

Pronajímatele, může požadovat, aby výše škody byla stanovena znaleckým posudkem či odborným

vyjádřením znalce, kterého je v této souvislosti oprávněn určit a zajistit Pronajímatel. Náklady na

zpracování znaleckého posudku či odborného vyjádření znalce jdou k tíži Nájemce a bude o ně

navýšena faktura určená k náhradě škody.

2.4. Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu

způsobilém k řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o

vzniklých závadách a škodách na Předmětu nájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro

provedení oprav Předmětu nájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody

vzniklé pozdním oznámením závady.

2.5. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby na Předmětu nájmu bylo umístěno po celou dobu

trvání nájmu označení o jeho vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení.

2.6. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu dále pronajat či

jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě (mimo vlastní zaměstnance pro výkon práce pro

Nájemce), dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem nájmu

způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

2.7. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení,

technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz

Předmětu nájmu. Neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním Předmětu nájmu.

Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu nájmu. V

případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že Nájemce je s těmito

skutečnostmi řádně srozuměn.

2.8. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu nájmu provádět žádné

úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravu

Předmětu nájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn

 

požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu nájmu do

původního stavu, a to na náklady Nájemce.

2.9. Pronajímatel má právo kdykoliv po předchozím oznámení Nájemci zkontrolovat stav a umístění

Předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje, že zástupci Pronajímatele umožní přístup k Předmětu nájmu.

2.10. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení jistoty (kauce) na nájemné a

případné škody způsobené Nájemcem během užívání Předmětu nájmu. Výše dohodnuté kauce bude

zaznamenána ve smlouvě. Není – li dohodnuto jinak je kauce splatná při podpisu Smlouvy.

2.11. Nájemce je povinen vrátit stroj s plnou nádrží. Pokud takto neučiní, bude nádrž dotankována na

místě a zpoplatněna.

2.12. Nájemce je povinen vrátit před vrácením uvést předmět nájmu do stejného stavu v jakém si ho

přebral, tj. zejména s vyčištěným interiérem a exteriérem. Pokud takto neučiní, bude mu naúčtováno

čištění a to dle míry zašpinění se sazbou 1000,-Kč/hod.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli nájemné za Předmět nájmu za každý

byť jen započatý den trvání nájemního vztahu.

Jeden den = 8 mth

3.2. Pronajímatel vystaví po uplynutí sjednané doby nájmu fakturu, ve které vyúčtuje Nájemci

nájemné, příp. odečte poskytnutou kauci.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma

smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti převzetím Předmětu nájmu Nájemcem nebo jím

pověřenou osobou na adrese provozovny Pronajímatele, případně předáním Předmětu nájmu

prvnímu dopravci, který je povinen doručit Předmět nájmu Nájemci.

4.2. Smlouva zaniká z následujících důvodů: a) uplynutím sjednané doby nájmu a vrácením Předmětu

nájmu, b) odstoupením od Smlouvy ze strany Pronajímatele, byla – li Smlouva sjednána na dobu

neurčitou, a Nájemce je v prodlení s placením nájemného delším než 15 kalendářních dnů.

4.3. Není – li dohodnuto jinak, je Nájemce povinen vrátit Předmět nájmu Pronajímateli na adrese jeho

provozovny.

4.4. Dojde–li k zániku Smlouvy je Pronajímatel oprávněn jednostranně započíst kauci složenou

Nájemcem na nedoplatky nájemného jakož i na další platby, ke kterým byl nájemce povinen.

Pronajímatel má nárok požadovat na Nájemci úhradu nájemného za každý byť jen započatý den,

dokud nedojde k vrácení Předmětu nájmu Nájemcem.

4.5. Není – li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí pro doručování všech písemností v souladu se

Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, že zásilka obsahující písemnost je doručena

nejpozději do 10. dne ode dne jejího odeslání, a to i když si ji adresát nevyzvedne.

Obchodní podmínky jsou platné od 11.9.2023